CSR-fokusområder

Sammen med vores kunder tager vi et samfundsansvar
og bidrager til en bæredygtig udvikling

Klima og miljø

Mennesker

Ansvarlig forretning

Forskellighederne
er med til at styrke vores fundament

Vores medarbejdergruppe er mangfoldig, og vi ser de mange forskelligheder inden for alder, etnicitet, køn og faglighed mv. som en stor styrke.

I Textilia er der omkring 2600 medarbejdere. Tilsammen afspejler denne gruppe med sine forskelligheder i høj grad det samfund, der omgiver os. Det er med til at skabe et stærkt fundament for vores forretning.

Forskellighed og mangfoldighed er to vigtige ord, der samtidig beskriver vores medarbejdergrupper

Alle medarbejdere:
Kvinder

0

Alle medarbejdere:
Mænd

0

Medarbejdere med leder/chef ansvar:
Kvinder

0

Medarbejdere med leder/chef ansvar:
Mænd

0

Omfavn mangfoldigheden

Social ansvarlighed gennem partnerskaber

Vi har igennem mere end et årti arbejdet med integration og inklusion på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med kommunernes jobcentre på tværs af landet. Gennem disse partnerskaber bidrager vi aktivt til at løse sociale udfordringer i Danmark, bl.a. for personer på kanten af arbejdsmarkedet, som har svært ved at komme i job.

Det tætte samarbejde med jobcentrene skaber konkrete resultater og succeshistorier for mennesker, der ikke har kunnet finde fodfæste på arbejdsmarkedet. En stor del af de mennesker tilhører udsatte grupper i samfundet, som har brug for hjælp til at komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet. En del af arbejdsopgaverne på vaskerierne kan vi indrette, så de passer til særlige forløb, bl.a. ved at se på opgaver i stedet for hele stillinger.

Vi samarbejder med jobcentrene om praktikforløb, løntilskud, fleksjob, elevstillinger mm.

Nominering til CSR People Prize i 2019
I 2019 var Textilia blandt de tre nominerede virksomheder til CSR People Prize for vores deltagelse i pilotprojektet ”Kvinder i job”. Læs mere om det samarbejde her.

En samlet samfundsgevinst på 22 mio. kr.
Vores samarbejde med bl.a. jobcentrene og andre initiativer udmønter sig også i en stor samfundsgevinst som et resultat af sparede udgifter til overførelsesindkomster og øgede skatteindtægter. I 2020 var den samlede samfundsgevinst på 22 mio. kr.

Skån miljøet

Vores forvaltning af de ressourcer, vi bruger, starter med ”god husholdning”. I det daglige arbejde betyder det, at vi sparer på ressourcer som vand, energi, gas, vaskekemi og diesel. Dette er samtidig et led i vores bestræbelser på at begrænse klimaeffekterne af vores handlinger. Miljøarbejdet bygger på ISO-standarden 14001, som er internationalt anerkendt inden for miljøledelsessystemer.

Vores arbejde inden for fokusområdet KLIMA OG MILJØ tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål 6 og 7, der omhandler rent vand og sanitet samt bæredygtig energi.

Målrettet miljøindsats i alle produktionsprocesser

Vask og logistik påvirker i sagens natur miljøet, men vi arbejder på alle vores vaskerier kontinuerligt med at reducere vores forbrug af vand, energi og vaskekemi uden at gå på kompromis med vaskekvaliteten.

Vi vil sætte endnu mere fokus på reduceringstiltag, da vi kan se et forbedringspotentiale – både økonomisk og miljømæssigt. Vi bygger videre på mange af de tiltag, vi allerede har i dag:

  • Løbende kontrol med spildevandet med henblik på at opretholde en høj kvalitet af det vand, vi udleder.
  • Nøje dosering af kemien, vi bruger i vaskeprocesserne, i tæt samarbejde med kemileverandørerne.
  • Flere lavtemperaturvaske i takt med optimerede kemikoncepter.

Ansvarlig transport

Vi leverer tekstilservice til kunder over hele landet. Blandt de miljørettede initiativer er bl.a. optimering af vores kørselsruter med henblik på at reducere vores dieselforbrug og CO2-udledning.

I den daglige ruteplanlægning bestræber vi os altid på at fylde bilerne mest muligt; lastbilerne er lastede med rent vasketøj på vej ud til kunden og tager i samme ombæring det snavsede tøj med tilbage til vaskeriet. Dermed kører vi stort set aldrig med tomme biler.

Vores tiltag inden for miljørigtig kørsel omfatter bl.a.:

  • Alle last- og varebiler bliver indkøbt efter nyeste euronorm.
  • Alle vores chauffører gennemfører lovpligtig uddannelse i miljørigtig køreteknik.
  • Vi rådgiver vores kunder om færrest muligt ugentlige leveringer.

I 2019 startede vi implementeringen af et nyt ruteplanlægningssystem på vores vaskerier i Hadsten og Roskilde. Resultaterne er foreløbigt positive, og vi forventer at kunne optimere vores ruteplanlægning med en mere miljøeffektiv logistik til følge. Ligeledes investerede vi i 2022 i dobbeltdækkertrailere, der kan rumme 60 % mere vasketøj end de almindelige, hvilket sparer vores afdelinger for adskillige køreture.

Genanvendelse

Vi har i mere end et årti haft fokus på, hvordan vi bedst muligt kan genanvende de tekstiler, som ikke længere lever op til kvalitetsstandarderne for brug hos vores kunder. Det ligger os meget på sinde, at bæredygtighed bliver tænkt ind i hele tekstilernes livscyklus. Allerede i indkøbsfasen tager vi derfor højde for en række parametre, der er afgørende for tekstilernes holdbarhed. Processerne på et industrivaskeri er anderledes end husholdningsmaskinerne, så derfor er typen af materialer afgørende for holdbarheden.

I løbet af brugsfasen reparerer vi på tekstilerne så længe, det giver mening ud fra både æstetiske og funktionelle hensyn. Når vi må kassere tekstilerne gennemgår de i første omgang en nøje sorteringsproces, der er med til at bestemme den videre færd.

Vores arbejde inden for fokusområdet KLIMA OG MILJØ tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Textilia upcy – konkret genanvendelse

Som led i vores ambition om at reducere vores mængde af tekstilaffald har vi etableret konceptet Textilia upcy.

Konceptet præsenterer konkrete bud på, hvordan vi sammen med vores kunder kan bidrage til den cirkulære økonomi gennem upcycling.

Ud af vores kasserede tekstiler opstår nye produkter, som på ny kan indgå i en løsning til kunden. Design og idéudvikling sker i tæt dialog med kunderne, og det understøtter et fælles fokus på ansvarligt forbrug, der inkluderer hele tekstilets livscyklus.

Udover nye artikler lavet af vores kasserede tekstiler donerer vi også en mængde af tekstilerne til genanvendelsesprojekter med designskoler.

Vores overordnede mål med Textilia upcy er bl.a.:

  • At genanvende Textilias sekundære råvarer til nye produkter.
  • At gå forrest i den grønne omstilling.

Direkte genbrug

Ved kontraktophør kan vi stå med artikler, som stadig er fuldt funktionsdygtige, og dem bestræber vi os altid på at give videre til almennyttige formål. Det sker gennem konceptet Textilia upcy, hvor vi gennem recycling formidler direkte genbrug af tekstiler, der stadig fungerer i deres oprindelige form.

Gennem tiden har vi eksempelvis doneret jakker, kitler, dyner, puder mv. til organisationer og initiativer som Cykling uden Alder (i Sorø), Røde Kors, Kirkens Korshær og Læger uden Grænser.

Med Textilia upcy ønsker vi at genbruge så mange som muligt af de tekstiler, vi må kassere, som stadig er brugbare.

Vores overordnede formål med konceptet er:

At kassere færrest mulig artikler, der stadig er brugbare.

Nyt samarbejde styrker grundlaget for genanvendelse af tekstiler

I slutningen af 2019 etablerede vi et tæt samarbejde med virksomheden upcy, som fremover vil modtage alle kasserede tekstiler fra vaskerierne. Som en del af samarbejdet sorterer upcy alle de indkomne tekstiler, så vi får et overblik over tekstilfraktionerne og kassationsgrundlaget. Det muliggør samtidig, at vi kan spore fejlkasserede tekstiler, som dermed bliver sendt retur til vaskerierne.

De tekstiler, som er klar til at bliver kasseret, bliver brugt som nyt materiale i produktionen af Textilia upcy-produkter, der indgår som del af samarbejdet med nogle af Textilias kunder.

Ansvarlighed gennem hele værdikæden

På et år håndterer vi omkring 250 millioner enheder, dvs. forskellige typer af tekstiler, måtter og rengøringsartikler. Dem har vi et ansvar for gennem hele brugsfasen, men også i produktionen og fremstillingen af dem. Vi stiller derfor krav til vores leverandører gennem "Textilias Supplying Directions", som tager afsæt i FN’s Global Compacts 10 principper.

Vores arbejde inden for fokusområdet ANSVARLIG FORRETNING tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

"Textilias Supplying Directions" har vi udviklet og implementeret som et redskab i samarbejdet med og styringen af vores leverandører. Det er et ufravigeligt krav fra os, at alle vores større strategiske leverandører underskriver leverandørretningslinjerne og derved garanterer, at de overholder miljømæssige og etiske krav i deres produktion af tekstiler til os. Samtidig stiller vi også krav om, at menneskerettigheder bliver overholdt, og at korruption bliver modarbejdet i henhold til Global Compacts 10 principper.

Vi stiller krav gennem certificeringer og internationale organer

Allerede i indkøbsfasen tænker vi over miljøeffekten af de tekstiler, vi indkøber. Dette er bl.a. et af kravene i vores "Textilias Supplying Directions".

Vi kræver bl.a., at vores leverandører altid skal kunne tilbyde tekstiler certificeret med OEKO-TEX Standard 100, som er en garanti for, at produktet er kontrolleret for indhold af sundhedsskadelige kemikalier.

Derudover kræver vi, at vores leverandører lever op til kravene i Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI er en forretningsdrevet platform, som arbejder for at fremme handel og sociale forbedringer i leverandørkæden. BSCI-medlemmer fremmer gennem deres arbejde et fælles monitorerings- og leverandørudviklingssystem. Læs mere om BSCI her.

Øvrige certificeringer afhænger af branche og ønsker, men vi har en ambition om, at alle vores tekstiler som minimum skal bære certificeringer, der forsikrer om en ansvarlig produktion for mennesker og miljø.